Convocatoria de ple

ANUNCI DE LA CONVOCATORIA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT:
Vist que per acord del Ple de 17 d’octubre del 2023 es va modificar i establir les
sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es convocaran amb caràcter
trimestral, que tindran lloc el dimarts (no festiu) de la primera setmana de mes a
les 20 hores a la sala de Plens.
Vist que el proper Ple ordinari de la Corporació s’havia de celebrar el dia 5 de
març del 2023 a les 20 hores, i per motius de falta dels assistents a la
convocatòria, s’ha hagut de modificar el dia de la celebració d’aquesta.

Per mes informació veure l’anunci:

CONVOCATORIA DE PLE