Pressupost 2023

El pressupost és una eina municipal que permet al consistori planificar i controlar els ingressos que es preveuen rebre i les despeses que com a màxim es podrà comprometre durant l’any.

A continuació es detallen les xifres del pressupost 2023 per capítols, tant de les despeses com dels ingressos.

Cal destacar que en l’actualitat l’Ajuntament, tot i les inversions realitzades durant els anys anteriors, no té cap deute pendent en concepte de préstecs concertats amb entitats bancàries i tampoc se’n preveu concertar cap de nou durant l’any 2023.