INFLUENÇA AVIÀRIA EN AUS DE CORRAL

Es recorda la importància i l’obligació de notificar als serveis veterinaris oficials del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat qualsevol sospita d’influença aviària d’alta patogenicitat, que es manifesta amb l’aparició d’algun dels següents signes:
-Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
-Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
-Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
-Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitosa (tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc.).
Cal evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres.
Més informació: https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/sanitat-animal/dar_programes_sanitaris_aviram/dar_influenca_aviaria/