Evolució de la situació econòmica municipal

El mes de maig passat es va aprovar el Compte General de l’Ajuntament de l’any 2022, que queda de la manera següent:

El romanent de tresoreria positiu del 2022 ha estat de 650.848,35 €, enfront dels 76.381,26 € de l’exercici 2010, abans de l’inici dels mandats de 2011 a 2023.

L’estalvi ordinari (la diferència entre els ingressos i les despeses ordinàries) d’aquest exercici 2022 ha estat de 195.754,29 €.

El saldo de tresoreria existent a les arques municipals a 31.12.2022 era de 824.677,13 € i l’existent a la data de 31.05.2023 és de 583.708,63 €.

En l’actualitat l’Ajuntament està liquidant les factures i pagant als proveïdors en un termini de 3,84 dies.

La política de control econòmic que s’ha realitzat ha permès sanejar per complet els comptes municipals sense que això hagi suposat cap disminució o eliminació dels serveis que presta l’Ajuntament.

Cal destacar que el deute vigent de l’Ajuntament ha passat de 759.319,13 € el 31.12.2010, fet que representava el 75,05% del total de recursos ordinaris, a 0,00 € a finals del mes de maig de 2017, i que continua a 0,00 € en la data actual. L’evolució i cancel·lació del deute pendent es detalla en el gràfic adjunt.

Aquesta decisió va permetre aconseguir un estalvi d’interessos i alliberar recursos dels pressupostos successius. Amb aquest fet s’ha pogut disposar de l’import previst d’interessos i amortització per a incrementar l’import destinat a despeses per tal de millorar els serveis que presta l’ajuntament als ciutadans.

Aquest fet i l’obtenció de subvencions per un import total de 2.205.519,76 €, entre els anys 2011 i 2022, ha fet possible la realització de les inversions detallades i especificades a continuació (es detallen únicament les inversions més significatives):